Algemeen reglement

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van DW# Dutch Warriors, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Algemeen

  1. Dit algemeen reglement, nader te noemen 'reglement', dient te worden nagestreefd door iedere gebruiker. #
  2. Er wordt van gebruikers verwacht dat zij kennis hebben genomen van dit reglement, alvorens een onderdeel van Dutch Warriors te gebruiken. #
  3. Gebruiker, een ieder die gebruik maakt van een van de onderdelen van Dutch Warriors. #
  4. Lid, een geregistreerd gebruiker waarvan de aanmelding is goedgekeurd. Leden zijn lid van de Community-groep. #
 2. Wijzigingen en uitzondering

  1. Beheerders hebben het recht het reglement op ieder moment te wijzigen en informeren bij wijzigingen gebruikers zoveel als mogelijk. #
  2. Het is aan te bevelen op regelmatige basis het reglement zelf te controleren op wijzigingen. Indien gebruikers, na een wijziging, gebruik blijven maken van onderdelen van Dutch Warriors, gaan zij automatisch akkoord met de gemaakte wijzigingen. #
  3. Beheerders zijn ten alle tijden bevoegd uitzonderingen te maken op het reglement. #
  4. Indien het reglement wordt gewijzigd vervallen daarmee alle voorgaande (digitale) publicaties. De digitale versie, te vinden op de website van Dutch Warriors http://www.dutchwarriors.nl, is ten alle tijden leidend. #
  5. Indien de digitale versie verschilt van een gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. #
 3. Gebruikers en leden

  1. Binnen Dutch Warriors wordt er onderscheid gemaakt tussen gebruikers en leden. Om toegang te krijgen tot diverse onderdelen van Dutch Warriors moet een account worden aangemaakt op de website (gebruiker). #
  2. Gebruikers kunnen daarna lidmaatschap aanvragen van de Community-groep. Na goedkeuring van deze aanmelding door een beheerder promoveert de gebruiker naar lid. #
 4. Lidmaatschap

  1. Leden spreken de Nederlandse taal #
  2. Leden dienen te beschikken over een (goed werkende) microfoon/headset en het programma Teamspeak #
  3. Leden dienen zoveel mogelijk dezelfde gebruikersnaam te gebruiken (website, teamspeak, ingame e.d.) en voeren tijdens het lidmaatschap waar mogelijk de tag voor hun gebruikersnaam (DW# Gebruikersnaam). Het veranderen van de gebruikersnaam is in overleg met een Beheerder mogelijk. #
  4. Dutch Warriors verplicht leden niet tot het betalen van contributie. Leden die een vrijwillige bijdrage leveren zodat de algemene onderdelen van Dutch Warriors kunnen blijven functioneren ontvangen als dank hiervoor de rang Donateur. #
 5. Normen en waarden

  1. Respecteer elkaar en blijf ten alle tijden beleefd tegen medespelers, gebruikers en leden. Enige vorm van racisme, bedreigingen, discriminatie of oneerlijk spel (cheaten/hacken) resulteert in een permanente ban, waarbij het IP adres wordt geblokkeerd. #
  2. Houd met taalgebruik rekening met medespelers, gebruikers en leden. Een ieder heeft andere grenzen wat betreft taalgebruik: respecteer deze grenzen. Vermijd het gebruik van scheldwoorden en communiceer in beschaafd Nederlands. Herhaaldelijk schelden met ernstige ziekten kan resulteren in een permanente ban waarbij het IP adres wordt geblokkeerd. #
  3. Plaats geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueelgeoriënteerde of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten. Plaats berichten in Algemeen Beschaafd Nederlands (geen Br33z4h of MSN-taal) en gebruik geen beheerders gedrag, vraag dus niet om een sluiting van een onderwerp etc. #
  4. Beheerders hebben het recht op ieder moment een bericht/afbeelding te bewerken, te verwijderen, te verplaatsen, of te sluiten. #
 6. Gegevensopslag

  1. Gebruikers staan toe dat hun informatie in een database wordt opgeslagen. Noch Dutch Warriors, noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden. #
  2. Dutch Warriors kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. #
 7. Voorwaarden van deelname evenementen

  1. Deze aanvullende voorwaarden van deelname evenementen, nader te noemen 'voorwaarden', dienen te worden nagestreefd door iedere deelnemer. Hiermee wordt verstaan: een ieder die fysiek aanwezig is op het evenement, met intentie tot deelname of bezoek. Er wordt van deelnemers verwacht dat zij kennis hebben genomen van de voorwaarden, alvorens deel te nemen aan het evenement. Indien de voorwaarden op het evenement van toepassing zijn gaan deelnemers bij inschrijving akkoord met de voorwaarden. #
  2. Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar en spreken de Nederlandse taal. Ter controle van de leeftijd kunnen deelnemers worden verplicht om een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen bij de organisatie. Van de minimum leeftijdsgrens kan worden afgeweken mits dit duidelijk vooraf het evenement is vermeld. #
  3. Indien voor het evenement een reservering is verreist, dienen deelnemers het bedrag voor deelname zo spoedig mogelijk over te maken naar het overeengekomen rekeningnummer. De bij elkaar gevoegde betalingen vormen het budget van het evenement waarvan alle kosten door de organisatie worden betaald. Derhalve is het niet mogelijk na betaling het geld terug te krijgen, dit in verband met reeds gemaakte reserveringen en voorbereidingen. Inschrijving is na betaling definitief. #
  4. Daarnaast dient de organisatie in sommige gevallen vooraf de beschikking te hebben over adres- en contactgegevens van alle deelnemers. Deelnemers kunnen deze gegevens middels het inschrijfformulier vooraf bekend maken bij de organisatie. Dit inschrijfformulier is te downloaden via de website van Dutch Warriors. Adres- en contactgegevens van deelnemers worden verwerkt in een digitaal bestand en niet ter beschikking gesteld aan derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en dienen, bij wijzigingen, de organisatie hierover te informeren. #
  5. Inkomsten en uitgaven van het evenement worden bijgehouden in een document, welke na afloop van het evenement wordt geplaatst op de website van Dutch Warriors. Wanneer er na afloop van het evenement van het budget geld over is wordt dit in gelijke delen terug betaald aan de deelnemers, tenzij dit door de deelnemers op een andere wijze is overeengekomen. #
  6. Dutch Warriors, organisatie en deelnemers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van deelname of bezoek aan het evenement. Deelnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor andermans daden en de gevolgen daarvan. Deelname is derhalve geheel op eigen risico. #
  7. Deelnemers respecteren elkaar en de eigendommen van een ander. Schade veroorzaakt aan andermans eigendommen of schade veroorzaakt aan materieel van derden, wordt op de schademaker verhaald, tenzij dit door de deelnemers anders wordt overeengekomen. #
  8. Het is verboden zich op het evenement te gedragen op een wijze welke door deelnemers als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten tijde van het evenement ten alle tijden opgevolgd te worden. Bij overtreding of wangedrag wordt deelname aan het evenement door de organisatie beëindigd. #
  9. Alcoholische dranken zijn tijdens het evenement toegestaan, met dien verstande dat deze enkel genuttigd mogen worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink daarbij met mate. Deelnemers die onder invloed van alcohol overlast veroorzaken zullen van het evenement worden verwijderd. #
  10. Het gebruik of bezit van drugs of enig ander illegaal verdovend middel, evenals het bezit of voorhanden hebben van een wapen, is verboden. Bij overtreding wordt deelname aan het evenement door de organisatie beëindigd en wordt de politie ingeschakeld. #
  11. Tijdens het evenement worden foto's/filmpjes gemaakt welke na afloop op de website van Dutch Warriors worden geplaatst. Deelnemers stemmen in met het gebruik van de gemaakte foto's/filmpjes, zelfs indien de deelnemer op de foto/film herkenbaar is. #
  12. Indien een deelnemer zijn/haar inschrijving wenst te annuleren, dan kan dit schriftelijk bij de organisatie, onder vermelding van de voor- en achternaam en met dien verstande dat het reeds overgemaakt bedrag voor deelname door de organisatie niet hoeft te worden terug betaald. #
  13. Tijdens een LAN, hiermee wordt verstaan: een evenement waarbij twee of meerdere computers rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn (local area network), is het gebruik van een headset verplicht. Het meenemen van eigen geluidsapparatuur is niet toegestaan. Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot apparatuur van bezoekers, deelnemers, organisatie of anderen. Het is tevens verboden illegale hard/software aan te bieden op wat voor manier dan ook. #
  14. Het is de organisatie vrij om, zonder opgave van reden, deelnemers te weren en/of van het evenement te verwijderen. Indien deelnemer verwijderd wordt vanwege het overtreden van de bepalingen in het regelement, de voorwaarden van deelname, de Nederlandse wet, hetzij door beslissing van de organisatie, verliest de deelnemer enig recht op restitutie van het betaalde bedrag voor deelname. Verwijdering kan tevens leiden tot uitsluiting van verdere en toekomstige deelname. #